Rakennusautomaatiojärjestelmät, ST-käsikirja 17


Tuotenumero: 412143

Kirjaan on koottu keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Kirja sisältää käytännönläheistä tietoa rakennusautomaatiojärjestelmän historiasta, rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Mukana on myös näkemys rakennusautomaatiojärjestelmällä saavutettavista eduista energiataloudessa ja kiinteistön hoidossa. Kirjan loppuosassa on kattava luettelo aihepiirin keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, standardeista ja ohjeista.

Kirjan päivityksessä on otettu huomioon tekniikan kehitys, integrointi, tietoturva, hyvät sisäolosuhteet ja energiatehokkuus. Kirjasta on koottu tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti palvelemaan automaatio- ja talotekniikka-alan ammattihenkilöitä sekä antamaan lisää tietoa rakennusautomaatiojärjestelmistä sähkö- ja telealan ammattilaisille.

Teos kuuluu Sähkötieto ry:n kirjasarjaan ST-käsikirja, Tietotekniset järjestelmät.

Julkaisija: Sähkötieto ry
84,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
63,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja on tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti, joka palvelee automaatio- ja talotekniikka-alan ammattihenkilöitä sekä antaa lisää tietoa rakennusautomaatiojärjestelmistä sähkö- ja telealan ammattilaisille.

Kirja soveltuu perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle, rakennuttajien rakennusautomaatiojärjestelmän hankinnoista ja toteutuksen valvonnasta vastaaville sekä kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Kirja soveltuu hyvin myös opetustarkoituksiin.

1     RAKENNUSAUTOMAATION HISTORIAA

 

2     RAKENNUSAUTOMAATION MERKITYS KIINTEISTÖISSÄ

2.1    Rakennusautomaatiojärjestelmälle asetettavat tavoitteet

2.2    Energiatehokkuus ja sisäympäristö

 

3     SÄÄTÖTEKNISET JA TOIMINNALLISET PERUSTEET

3.1    Säätötekniikan perusteita

3.1.1    Säätöjärjestelmän rakenne

3.1.2    Säätötavat

3.1.3    Säätöpiirin virittäminen prosesseittain

3.2    LVI-prosessien säädettävyys

3.2.1    Ilman lämmitys patterilla

3.2.2    Venttiilin käytännön mitoittaminen

3.2.3    Ulko- ja palautusilman sekoitus

3.2.4    Lämmön talteenottolaitteisto

3.3    Säädön porrastus

3.4    Käytännön ohjeita säädön toimivuuden seuraamiseen

 

4     RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN RAKENNE

4.1    Järjestelmien hierarkkinen rakenne

4.1.1    Hallintotaso

4.1.2    Automaatiotaso

4.1.3    Kenttätaso

4.2    Integroidut rakennusautomaatiojärjestelmät

4.3    Kiinteistökohtainen rakennusautomaatiojärjestelmä

4.3.1    Kiinteistökohtainen ohjelmointi

4.3.2    Automaatiolaitteiden sijoittelu

4.4    Keskusvalvomo (etävalvonta)

4.5    Päivystyslaitteet

4.6    Valvomolaitteet

4.6.1    Kannettavat laitteet

4.6.2    Kirjoittimet

4.7    Alakeskuslaitteet

4.7.1    Alakeskustyypit

4.7.2    Paikallisnäytöt

4.7.3    Alakeskuslaitekaapit

4.7.4    I/O-pisteet

4.8    Ohjelmistot

4.8.1    Prosessinhallintaohjelmistot

4.8.2    Taustaohjelmistot

4.9    Kenttälaitteet

4.9.1    Anturit

4.9.2    Toimilaitteet

4.9.3    Toimilaitteiden laatuvaatimukset

4.9.4    Taajuusmuuttajakäytöt, EC-, kesto magneetti- ja tahtireluktanssimoottorit

4.10  Tiedonsiirto- ja kaapelointiratkaisut

4.10.1  Kenttälaitteiden kaapelointi

4.10.2  Alakeskusväylien kaapelointi

4.10.3  Huoneväylät

4.10.4  Yleiskaapelointijärjestelmät

 

5     RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN INTEGROINTI JA TIETOTURVALLISUUS

5.1    Liitettävien järjestelmien tiedonsiirto

5.2    Järjestelmien integrointi

5.2.1    Integroinnin lähtökohdat

5.2.2    Integraation suunnittelu

5.2.3    Integraatio teknisesti

5.3    Tietoturvallisuus

5.3.1    Tietoturvariskit

5.3.2    Tietoturvallinen toteutus

5.3.3    Tietoturva integraatiossa

 

6     KÄYTTÖLIITTYMÄT

6.1    Helppokäyttöisyys

6.2    Käytön ohjeistaminen

6.3    Käyttöliittymä ja käyttöpäätteet

6.4    Käyttöoikeudet

6.5    Prosessi- ja tilakaavionäytöt

 

7     RAKENNUSAUTOMAATIO­JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

7.1    Lähtökohdat ja tavoitteet

7.2    Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18

7.2.1    RAU-suunnitteluprosessi TATE18:n näkökulmasta

7.2.2    Työkalut RAU-suunnitelmasopimusten sisällön määrittämiseen

7.3    RAU-suunnitteluprosessi tehtävineen käytännössä

7.3.1    Aloitus

7.3.2    Kokoukset ja palaverit

7.3.3    Lähtötietojen keräys

7.3.4    Urakkalaskentapiirustusten suunnittelu

7.3.5    Urakkalaskentapiirustusten yhteensovitus

7.3.6    Urakkarajoista sopiminen

7.3.7    Laadun varmistus ja suunnitelmien hyväksyntä

7.3.8    Hankintaneuvottelut

7.3.9    Urakoitsijan laitevalintojen ja työpiirustuksien tarkastukset

7.3.10  Työpiirustussuunnittelu

7.3.11  Käyttöönottoon liittyvät tehtävät 

7.3.12  Luovutuspiirustukset

7.3.13  Huoltokirjamateriaali

7.3.14  Käyttökoulutukset

7.3.15  Rakennuksen vastaanotto

7.4    Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitelmadokumentit

7.4.1    Kaupallisen osan suunnitteluasiakirjat

7.4.2    Teknisen osan suunnitelmat

7.5    Laitetunnusjärjestelmä

7.6    Urakkamuodot

7.6.1    Kokonaisurakka

7.6.2    Jaettu urakka

7.6.3    Sivu-urakan alistaminen

7.6.4    Maksuperusteet

7.6.5    Tuoteosakauppa

7.7    Rakennusautomaation kustannusten tarkastelu

 

8     RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

8.1    Rakennusautomaatioprojektin aloitus sekä työ- ja aikataulusuunnittelu

8.1.1    Päätöksenteko hankkeessa

8.1.2    Tiedonkulku ja yhteistyön varmistus

8.1.3    Projektisuunnitelma

8.2    Asennusvalmistelut

8.2.1    Alihankinnat ja -urakat

8.2.2    Laitehankinnat

8.2.3    Menettely poikkeustapauksissa

8.3    Laitemerkinnät

8.4    Asennuksissa huomioon otettavia määräyksiä ja ohjeita

8.4.1    Laadun varmistus

8.4.2    Sähkötöistä johtuvat asiat

8.5    Antureiden, toimilaitteiden ja mittarien asennuspaikat

8.6    Toteuttaminen

8.7    Laite- ja asennustapatarkastukset

8.8    Vastaanottoa valmistelevat toimenpiteet

8.8.1    Itselleluovutus

8.8.2    Urakoitsijoiden toimintatarkastukset

8.8.3    Rakennuttajan toimintakokeet

8.8.4    Koekäytöt, yhteiskoekäytöt ja kuormituskokeet

8.9    Käyttökoulutus ja käytönopastus

8.10  Vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys

8.11  Takuuajan toimenpiteet ja takuutarkastukset

8.12 Luovutusasiakirjat

8.13  Projektin lopetuspalaveri

 

9     RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

9.1    Hälytysvalvonta

9.2    Aikaohjelmat

9.3    Mittausten seuranta

9.4    Säädöt

9.5    Rakennusautomaation hyödyntäminen

9.5.1    Ohjaukset

9.5.2    Laitteiden suojaus häiriötilanteissa

9.5.3    Huoltotoimintojen ohjaus ja ajoitus

9.5.4    Ohjelmallisten toimintojen käyttö energiankulutuksen alentamiseksi

9.5.5    Energian ja veden kulutusseuranta sekä raportit toiminnasta ja olosuhteista

9.5.6    Vuotojen valvonta

9.5.7    Häiriöiden ja vikojen paikallistaminen

9.5.8    Toimintaohjeet

9.5.9    Järjestelmän etäkäyttö

9.6    Rakennusautomaatiojärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen

9.6.1    Rakennusautomaatiojärjestelmän kehittäminen

9.6.2    Rakennusautomaatiojärjestelmän laajentaminen

9.7    Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpito

9.7.1    Toimintojen testaus

9.7.2    Huoltotoimenpiteet

9.7.3    Ylläpitosopimukset

9.8    Kiinteistönhoitohenkilöstö, henkilöstön koulutus ja huolto-ohjelmistot

9.8.1    Henkilöstöresurssit

9.8.2    Henkilöstön osallistuminen hankkeen toteutukseen

9.8.3    Ammattitaidon ylläpito

9.8.4    Huoltokirja

9.8.5    Huolto-ohjelmistot

9.8.6    Henkilöstön motivointi

 

10   Rakennusautomaatiourakoinnin työtehtävät

10.1  Rakennusautomaation urakointi

10.2  Automaatioasentajan tehtävät

10.3  Automaatioprojektinhoitajan tehtävät

10.3.1  Projektin aloitus ja suunnittelu

10.3.2  Työmaakokoukset

10.3.3  Urakoitsijakokoukset

10.3.4  Rakennusautomaatiosuunnittelijan dokumentit

10.3.5  Aikataulu ja suunnitteluperiaatteiden hyväksyttäminen

10.3.6  Laitetilaukset

10.3.7  Kytkentäsuunnittelu

10.3.8  Ohjelmistosuunnittelu

10.3.9  Valvomon grafiikka

10.3.10 Käytönopastus

10.3.11 Toimintatarkastukset ja -kokeet

10.3.12  Luovutusmateriaali

10.3.13  Luovutus

10.3.14  Laitoksen käyttöönotto

10.3.15  Muutokset projektissa

10.4  Rakennusautomaation pätevyydet

10.4.1  RAU-pätevyys

10.4.2  Muut pätevyydet

 

11   SÄÄDÖKSET, MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET

11.1  Yleistä

11.2  Sähköturvallisuus

11.3  Rakentamismääräykset

11.3.1  Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus

11.3.2  Suomen rakentamismääräyskokoelma

11.4  Standardit

11.5  Ohjeet

11.5.1  ST-kortisto

11.5.2  LVI-kortisto

11.5.3  KH-kortisto

11.6  Rakennusalan yhteiset ohjeet

11.6.1  Tehtäväluettelot

11.6.2  Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, RYL

11.7  Muut ohjeet

 

LIITE

RAU-suunnittelun muistilistat suositelluista läpikäytävistä asioista eri tahojen välillä

84,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
63,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 311 sivua
6., uudistettu painos
lokakuu 2018
ISBN 978-952-231-258-7

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA