Sähköalan säännökset 2022


Tuotenumero: 211159

Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Valvova viranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa näiden määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja hallinnollisia ohjeita.

Vuonna 2021 sähköalan säännöksiin on tullut muutoksia muun muassa sähkömarkkinalakiin. Lakiin on lisätty uusia määritelmiä ja verkonhaltijan tehtäviä. Asetuksella annetaan tarkempia määräyksiä 1) sähkönkäyttöpaikan, voimalaitoksen ja sähkövaraston varustamista mittauslaitteistolla; 2) rajapistemittausta; 3) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle asetettavia vaatimuksia; 4) mittauslaitteiston lukemista; 5) mittaustiedon toimittamista sähkömarkkinoiden osapuolien hyödynnettäväksi; 6) mittauspalveluissa käytettävää aikajaotusta.

Laki energian alkuperätakuista on kokonaan uusi sekä työturvallisuussäännöksiä on täsmennetty. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty muutoksia, vaikka isompi kokonaishanke on vasta käynnistymässä.

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, ehdotetaan muutettavaksi. Hallituksen esitys on annettu, kun tämä teos menee painoon. Lakiin ehdotetaan täydentävää sääntelyä, joka on tarpeen uuden markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, täytäntöönpanemiseksi ja asetuksen soveltamisen tueksi. Lisäksi markkinavalvontalain soveltamisalaan ehdotetaan lisättävän kahdeksan tuotevaatimuksia sisältävää lakia. Samassa yhteydessä ehdotetaan markkinavalvontaan liittyviä muutoksia näihin lakeihin sekä eräisiin muihin lakeihin, jotka kuuluvat jo nykyisin markkinavalvontalain soveltamisalaan esimerkiksi sähköturvallisuuslaki hissiturvallisuuslaki.

Markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös. Asetuksessa säädetään muun muassa yleisistä yhdenmukaisista puitteista markkinavalvonnalle ja ulkorajavalvonnalle jäsenvaltiossa sekä vähimmäisvaatimuksista markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksille. Markkinavalvonta-asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa sääntelyä, mutta asetusten tueksi tarvitaan myös kansallista täydentävää sääntelyä.

Markkinavalvontalain 1 §:ssä säädetään tuotesektorilaeista, joihin lakia sovelletaan. Lakia sovelletaan seuraavien tuoteryhmien markkinavalvontaan: räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojausjärjestelmät (ATEX-tuotteet), vaa’at, mittauslaitteet, siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet, hissit, hissien turvakomponentit, pyrotekniset tuotteet, painelaitteet, sähkölaitteet, kuluttajien käyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet, kaasulaitteet, säteilylaissa tarkoitetut tuotteet, ilmailulaissa tarkoitetut tuotteet, aerosolit sekä ajoneuvolaissa tarkoitetut tuotteet.

Markkinavalvontalakia ei sovelleta itsenäisesti ilman sen soveltamispykälässä mainittua sektorisääntelyä, vaan lain soveltaminen saa sisältönsä sektorisääntelystä. Markkinavalvontalain suhde sen soveltamisalaan kuuluvien sektorilakien valvontasääntelyyn vaihtelee sektoreittain, koska sektorilakien soveltamisalat poikkeavat laajuudeltaan toisistaan. Siltä osin kuin sektorilaissa erikseen säädetään markkinavalvontaa koskien poikkeavasti tai erityisiä lisävaatimuksia HE 139/2021 vp 9 tai toimivaltuuksia, sovelletaan tuotelaissa säädettyä. Lisäksi esimerkiksi sähköturvallisuuslaissa, hissiturvallisuuslaissa, mittauslaitelaissa ja painelaitelaissa säädetään tuotteiden ja laitteistojen käytönaikaisesta vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta ja siihen kuuluvasta valvonnasta, mikä perustuu kansalliseen sääntelyyn.

Suoranaiset sähköalaan liittyvät säädökset on otettu kirjaan sellaisenaan. Muista säädöksistä on otettu mukaan vain ne säännökset, jotka käsittelevät sähköalaa. Säännösmuutoksia on seurattu 31.3.2022 asti.

 

Julkaisija: Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
88,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
66,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sisältää määräyksiä ja ohjeita, joita sähköurakoitsija tarvitsee jatkuvasti käytännön työelämässä.

Kirja on tarkoitettu kaikille niille, joiden täytyy työssään tuntea sähköalaa säätelevät määräykset ja ohjeet.

1. OSASTO: LAINSÄÄDÄNTÖ

1.  SÄHKÖLAITTEIDEN JA SÄHKÖNKÄYTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta 1437/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 1436/2016

      Hissiturvallisuuslaki 1134/2016

      Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta 1438/2016

      Asetus automaattisten paloilmoituslaitteistojen tarkastusmaksujen perus­teista 810/78

      Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta 145/65

      Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 (lyhennysote)

2.  Sähkönjakeluun ja energiahuoltoon liittyvä lainsäädäntö

      Sähkömarkkinalaki 588/2013

      Valtioneuvoston asetus Sähkömarkkinoista 65/2009

      Arvonlisäverolaki (1501/1993) (lyhennysote)

      L Kiinteän omaisuuden pakkolunas­tuksesta sähkölaitosta varten 168/28

      Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 1129/2003

      Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta 417/2013

3.   TYÖTURVALLISUUTEEN JA TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Työturvallisuuslaki (738/2002)

      Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011

      Laki nuorista työntekijöistä 998/93

      Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006

      VNp Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/93 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus henkilösuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 221/2018

      Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/ 2003)

      Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008

      Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/08 

      Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 621/ 2001

      Valtioneuvoston asetuksella köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta 220/2018

      Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009

      Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) (lyhennysote)

      Säteilylaki 592/91 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015

      Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 633/2004 (lyhennysote)

      Muita työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä

      Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/08

      Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta (388/2016) (lyhennysote)

4.   VAARAA AIHEUTTAVAAN TEOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ LAIN­SÄÄDÄNTÖ

      Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1139/2016

      Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1439/2016

      Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 (lyhennysote)

      KTMp Öljylämmityslaitteistoista 314/85

5.   RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

      Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999

      Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (980/2018)

      L Eräistä naapuruussuhteista 26/20 (Lyhennysote)

      Maanvuokralaki 258/66 (lyhennysote)

      A Vesikulkuväylien merkitsemisestä 846/79 (Lyhennysote)

      Ilmailulaki 864/2014 (Lyhennysote)

      Ilmailuasetus 118/96 (Lyhennysote)

      Terveydensuojelulaki 763/94 (Lyhennysote)

      Terveydensuojeluasetus 1280/94 (Lyhennysote)

      Pelastuslaki 379/2011 (Lyhennysote)

      Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

      SisMp S1-luokan väestön­suojista 295/85

      SisMp S3- ja S6-luokan väestönsuojista 972/75

      SisMp Luvan hakemisesta leirintäalueen pitämiseen sekä leirintäalueiden luokitusperusteista 336/78 (Lyhennysote)

      YMp Rakennusalan tyyppi­hyväksynnästä 273/89

      Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013

     Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 733/2020

6.   RADIO- JA TELELAITTEISIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Laki sähköisen viestinnän palveluista (Lyhennysote)

      Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016)

7.  KAUPANKÄYNTIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      L Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/29

      Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 1062/93

      Kauppalaki 355/87

      Kilpailulaki 948/2011

      Tietosuojalaki 1050/2018

      Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

      Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016

      Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013

      Kuluttajansuojalaki 38/1978 (Lyhennysote)

      Vahingonkorvauslaki 412/74

      Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011

      Tuotevastuulaki 694/90

      Korkolaki 633/82

      Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista 1552/2019

      Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006

8.   HINTALAINSÄÄDÄNTÖ

      VNp Hintasulun aiheuttamien tarkastusten toimittamisesta 829/88

II OSASTO: MINISTERIÖIDEN ANTAMAT ASETUKSET

1.   YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

      Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017

      Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 788/2017

      Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 4/13

      Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

      Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017

      Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta 1007/2017 (lyhennysote)

 2.   SISÄMINISTERIÖ

      Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009

      Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009

      Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista

      Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/05

3.   OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

      Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäähallit ja tekojääkentät

      Opetus- ja kulttuuriministeriö, rinne-hiihto­keskusten suunnittelu- ja rakentamisopas

      Opetus- ja kulttuuriministeriö, Keilahalliopas OKM nro 99

      Määräys ja ohjeet arkistotiloista (lyhennysote)

4.   MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET

      Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 265/2019

5.   LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTON TRAFICOMIN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

           Määräys 65 D/2019 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista
           Määräys 43 viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

      Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Liikenne- ja viestintäviraston suosituksia 306/2019 S

      Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

III OSASTO: TURVALLISUUS- ja KEMIKAALIVIRASTON OHJEET

1.   Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet

      Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset

      Tukes-ohje 17/2017 Valtuutetut tarkastajat

      Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset

      Luettelo S10-2019 sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit

 

 

88,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
66,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5
Sivuja 560
Ilmestynyt toukokuussa 2022

ISBN 978-952-231-352-2

Kirja kuuluu SETI:n Sähköpätevyyden ylläpito -pakettiin

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA